طراحی آزمایش برای کاهش IR موتور توربوجت

- طراحی آزمایش

- داکت تخلیه

- ابزار دقیق

- مانیفولد تخلیه

- آینه IR

- نتایج 

-تست بلاکی آب

- تزریق آب نازل خروجی

-نتیجه گیری و کارهای آینده

- تصاویر خروجیمبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,getelementbyid ,getelementbyid email ,email 253284 ,style background ,253284 style ,253284 value ,getelementbyid email 253284 ,253284 style background ,email 253284 style ,email 253284 value

بررسی عددی جریان تراسونیک برروی ایرفویل و اعتبار سنجی بوسیله فلوئنت

بررسی عددی جریان تراسونیک برروی ایرفویل و اعتبار سنجی بوسیله نتایج آزمایشگاهی

 

1) شروع کار با Ansys Workbench، ایجاد پوشه بندی و فضایی برای کاربر، کحیط کاری فلوئنت 17.02، وارد کردن شبکه و هندسه، تنظیمات دقت حل، تغییر مقیاس مش، ارزیابی شبکه و نحوه رفع خطا یا عیوب، گزارش کیفیت شبکه و توصیه ها، نکاتی در مورد Y+ ، کیفیت تعامد، انتخاب حلگر و مدل ها،

2) انتخاب مواد، تنظیم شرایط عملکردی، تنظیم شرایط مرزی، زبانه حرارتی، مقادیر مرجع، روش ها حل، کنترل حلگر، مانیتور کردن حل ها، تعریف مانیتور، مقدار دهی اولیه به حل، ارزیابی حل مسئله، تنظیمات مسئله، انجام محاسبات، پس پردازش، مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی، تعریف کانتور و پس پردازش بیشتر

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد. + فایل شبکه بندی و داده های آزمایشگاهی

مبلغ قابل پرداخت : 17,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,getelementbyid ,شبکه ,email 250503 ,getelementbyid email ,document getelementbyid ,250503 value ,style background ,getelementbyid email 250503 ,email 250503 value ,250503 style background ,email 250503 style

بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در سه راهی اختلاطی بوسیله فلوئنت 17.01

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده

بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در سه راهی اختلاطی بوسیله فلوئنت 17.01

- مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

- معرفی مسئله

- شبکه بندی و بررسی شبکه بندی در فلوئنت 17.02، مقیاس بندی مش و ارزیابی شبکه، نمایش هندسه و تنظیمات واحدها، فعال کردن مدل های حرارتی ، تعیین یک ماده جدید، تنظیم شرایط سلولی، تنظیم شرایط مرزی، تنظیمات توربولانسی، تنظیمات تعریف مانیتور برای چاپ نتایج در خروجی، مقدار دهی اولیه به روش هیبریدی، نحوه پس پردازش مقدماتی، بررسی تعادل جرم و حرارت در شبیه سازی، خارج شدن از فلوئنت و پس پردازش در CFD-Post ، تعریف صفجه، رسم میدان سرعت برداری، ترسیم خطوط جریان حول دیواره ها، تعریف سطوح همتراز یا Isosurface

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد + فایل هندسه و شبکه بندی

مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,بررسی ,بندی ,فلوئنت ,جریان ,getelementbyid ,getelementbyid email ,email 246059 ,شبکه بندی ,پایان نامه ,تنظیم شرایط ,getelementbyid email 246059 ,email 246059 value ,246059 style background ,email 24605

دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت جلسه سوم (مباحث اصلی)

دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت

جلسه سوم (مباحث اصلی)

مدلسازی انتقال حرارت در فلوئنت، ترم های معادله انرژی، تنظیم ضرایب معادله انرژی در فلوئنت، تنظیم شرایط مرزی حرارتی برای دیواره ها، تنظیم انتقال حرارت همزمان هدایتی و جابجایی در فلوئنت، نحوه مدلسازی دیواره نازک، مراحل حل مسئله انتقال حرارت در فلوئنت، تنظیم جابجایی طبیعی و جریان های شناوری، تنظیم جابجایی طبیعی مدل بوزینکس، استفاده از روش حالت پایا برای مسائل ناپایا، تنظیمات جایاجایی طبیعی، نحوه مدلسازی تشعشع در فلوئنت، انتخاب مدل تشعشعی در فلوئنت، مدل بار خورشید در فلوئنت، تنظیمات مدل بار خورشیدی، مدل انتقال تشعشع مجزا، تنظیمات مدل DRTM در فلوئنت، ویژگی ها و تنظیم مدل های P-1 ، Rosseland، DO، سطح به سطح S2S در فلوئنت، نحوه شبیه سازی کوپل سازه ای و حرارتی FSI در فلوئنت،

UDF نویسی در فلوئنت، ساختار یو دی اف نویسی و داده ها، ماکروهای حلقه ای در یو دی اف، تنظیم پروفیل سرعت سهمی برای ورودی، نحوه مقایسه کد خوانده شده و ترجمه شده، انواع ماکروهای فلوئنت، نحوه تنظیم یک یو دی اف

مدلسازی جریان چندفازی، انواع جریان چند فازی، نحوه مدلسازی اغتشاش در جریان های چندفازی، انواع رویکرد در جریان چند فازی، تئوری حرکات ذرات و معادلات حرکت ذره در جریان چندفازی، انتگرال معادله حرکت ذره، قوانین ضریب درگ، تئوری مدل درگ دینامیکی، نحوه ساییدگی و به هم پیوستگی ذرات در فلوئنت، کوپل یک طرفه و دوطرفه در جریان چندفازی، مراحل تنظیم مدل های فاز مجزا در فلوئنت، مدلسازی اسپری ها در فلوئنت، تنظیم شرایط اولیه اسپری، انواع ذره در اسپری، تنظیمات شرایط مجزا اسپری، پس پردازش فاز مجزا، رویکرد اویلری- اویلری در دوفازی، انواع مدل اویلری اویلری، تنظیمات مدل VOF در فلوئنت، نحوه مدلسازی جریان های کانال باز، اثرات کشش سطحی و چسبندگی دیواره ها، تنظیمات مدل اختلاطی، نحوه تعریف سرعت لغزشی و اثرات کاویتاسیون، تنظیمات برهمکنش بین فازها، اثرات انتقال حرارت، مقایسه وتصیه انتخاب مدل مناسب در جریان دوفازی.

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.

مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
فلوئنت، ,تنظیم ,جریان ,نحوه ,تنظیمات ,مدلسازی ,getelementbyid email ,email 243197 ,فلوئنت، نحوه ,نحوه مدلسازی ,جریان چندفازی، ,getelementbyid email 243197 ,email 243197 value ,email 243

دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت جلسه چهارم (مباحث اصلی)

دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت

جلسه چهارم (مباحث اصلی)

مش دینامیک، انواع سیستم مختصات در فلوئنت، تنظیمات مرجع متحرک، مدلسازی به روش SRF، تنظیمات سطوح واسطه، نحوه مدلسازی چهارچوب مرجع چند گانه، تنظیم مدل MPM، مدلسازی مش لغزان SMM، نحوه مدلسازی به روش دینامیک مش،

مدلسازی جریان گذرا، یو دی اف نویسی در جریان گذرا، بررسی رفتار همگرایی جریان گذرا، توصیه هایی برای شبیه سازی جریان گذار

 

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,مدلسازی ,getelementbyid ,جریان ,اصلی ,دینامیک ,getelementbyid email ,email 243202 ,جریان گذرا، ,document getelementbyid ,پایان نامه ,getelementbyid email 243202 ,email 243202 value ,243202 style background

دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت جلسه دوم (مباحث اصلی)

1) تنظیمات حلگر فلوئنت، انواع حلگر و ویژگی هر کدام به تفکیک، نحوه انتخاب حلگر، انواع روش های درونیابی، گرادیان­ها، روش­های درونیابی برای فشار، کوپلینگ فشار سرعت، الگوریتم سیمپل، الگوریتم سیمپل آر، الگوریتم سیمپل سی، الگوریتم پیزو، الگوریتم اف اس ام، ورودی های کوگل سرعت و فشار، نحوه مقدار دهی اولیه به حل، مقدار دهی اولیه چند شبکه ای کامل، مقدار دهی اولیه هیبریدی، شروع بر مبنای حل قبلی، همگرایی، تنظیم و تعریف مانیتورهای همگرایی، تنظیم مانیتور باقیمانده، تنظیم مانیتورهای آماری، تنظیم مانیتور ضرایب مومنتم و نیروها، مانیتورهای انتگرال سطح، تلرانس های همگرایی

2) رفع مشکلات همگرایی : اصلاح فاکتورهای تخفیف، اصلاح عدد کورانت، تعیین محدوده حل، سرعت بخشیدن به حل، تنظیم دقت حل، استقلال از شبکه، تنطیم سازگاری یا Adaption مش

3) مدلسازی توربولانس در فلوئنت، انواع جریان توربولانسی در CFD ، محاسبه شدت توربولانس، محاسبه سرعت مقیاس توربولانس، طول مقیاس توربولانس، زمان مقیاس توربولانس، عدد رینولدز توربولانس، توربولانس هموژن، روش های مدلسازی آشفتگی، شبیه سازی عددی مستقیم DNS، مدلسازی به روش RANS، انواع مدل های RANS، مدل های ویسکوزیته گردابه ای، مدل های تنش رینولدز، مدل های توربولانس در فلوئنت با توجه به هزینه محاسباتی، زمان محاسبه معادلات، مراحل تنظیم مدل توربولانس در فلوئنت، مدل اسپارت آلارمز، مدل های دو معادله ای،

4) توربولانس در نزدیک دیواره ها، قانون جهانی دیواره ها، تنظیم توربولانس اولیه برای شرایط مرزی ورودی، ویژگی های انواع مدل های توربولانس در فلوئنت به تفکیک، روش شبیه سازی گرادبه برزگ LES، مدل توربولانسی وی تو اف

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
توربولانس ,تنظیم ,email ,توربولانس، ,الگوریتم ,انواع ,email 241899 ,getelementbyid email ,مقیاس توربولانس، ,241899 value ,style background ,getelementbyid email 241899 ,241899 style background ,email 241

دوره دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت جلسه اول (مباحث اصلی)

1) معرفی CFD‌در فلوئنت، انواع روش گسسته سازی، اهداف مدلسازی، مش بندی، مقایسه انواع مش بندی، بررسی نتایج، شروع ANSYS Fluent در Workbench، پردازش موازی،

2) محیط گرافیکی انسیس فلوئنت، تنظیم میانبر ماوس، نحوه وارد کردن شبکه، دو روش تبدیل مش به Polyhedral، اطلاع از نحوه کیفیت شبکه بندی، بازخوانی و اصلاح شبکه

3) محیط تعریف مواد یا کتابخانه مواد، پایگاه اطلاعاتی مواد در انسیس فلوئنت، انواع پروفیل های داده در فلوئنت (نقطه ای، محوری، خطی، مش و ...) تنظیم جریان پریودیک

4) جریان های گردابی و جرخشی، جریان های تراکم پذیر و معادلات، جریان های غیرلزج، تنظیمات جریان غیر لزج، نواحی سلولی و شرایط مرزی، نواحی سیالاتی، جامداتی،

5) انواع شرایط مرزی در فلوئنت و نحوه تنظیم بندی، نحوه تعیین پارامترهای توربولانس و معادلات، بررسی انواع شرط مرزی بصورت جداگانه با معادلات، شرایط مرزی حرارتی،

6) مقاومت حرارتی در دیواره های نازک، هدایت حرارتی در دیواره ها، شرط مرزی محوری و متقارن یا سیمیتری، نحوه تعریف شرط مرزی پریودیک خطی و دورانی، تنظیم شرط مرزی Internal Face، تنظیم شرط مرزی Pressure Far- Field، تنظیم شرط مرزی Outflow

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
مرزی ,email ,تنظیم ,انواع ,نحوه ,جریان ,getelementbyid email ,email 238650 ,238650 value ,238650 style ,style background ,getelementbyid email 238650 ,238650 style background ,email 238650 style ,email 238650 value

مدلسازی حرکت انتقال ذرات سیال پروپان همراه با هوا در لوله به روش PTM در CFX

1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) معرفی مسئله

3) موزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17.0

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

5) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17.0

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17.0

7) به همراه اعتبارسنجی نتایج با آزمایشگاه

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.

تنظیمات مواد در کتابخانه CFX، شبیه سازی گذرا، مدلسازی برخورد ذرات به دیواره، تنظیم کسر جرمی


فایل های شبکه و شرایط اولیه فایل های CCL ضمیمه شده است. مقایسه چند حالت در پس پردازش ارائه شده است

 


مبلغ قابل پرداخت : 18,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,getelementbyid ,فایل ,آموزش ,مدلسازی ,سازی ,email 229893 ,getelementbyid email ,229893 style ,style background ,229893 value ,getelementbyid email 229893 ,229893 style background ,email 229893 style ,email 229893 value

بررسی عددی جریان در یک توربوماشین جریان محوری بوسیله ماژول پیش و پس پردازش توربو در CFX

1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) معرفی مسئله

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

4) آموزش حل مسئله در CFX Turbo Solver Manager 17.0

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Turbo Post 17.0

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.

تنظیمات مواد در کتابخانه CFX، آموزش انیمشین سازی، تنظیم آفست تیغه برای شبیه سازی پریودیک


فایل های شبکه  ضمیمه شده است. مقایسه چند حالت در پس پردازش ارائه شده است

 


مبلغ قابل پرداخت : 18,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,getelementbyid ,آموزش ,جریان ,سازی ,پردازش ,email 229891 ,getelementbyid email ,229891 style ,style background ,229891 value ,getelementbyid email 229891 ,229891 style background ,email 229891 style ,email 229891 value

تعیین ضریب اصطحکاکی و عدد استانتون در در یک کانال پله ای بوسیله Batch Processing و CCL نویسی در CFX

1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) معرفی مسئله

3) موزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17.0

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

5) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17.0

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17.0

7) به همراه اعتبارسنجی نتایج با آزمایشگاه

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.

تنظیمات مواد در کتابخانه CFX، آموزش انیمشین سازی، شبیه سازی گذرا


فایل های شبکه و شرایط اولیه  فایل های CCL ضمیمه شده است. مقایسه چند حالت در پس پردازش ارائه شده است

 


مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان

منبع این نوشته : منبع
email ,getelementbyid ,آموزش ,فایل ,سازی ,email 229889 ,getelementbyid email ,229889 style ,style background ,229889 value ,getelementbyid email 229889 ,229889 style background ,email 229889 style ,email 229889 value